Vi tính Nhật Quang chuyên thu dàn nét,laptop giá cao nhì Huế!