Tiếp nhận , tố cáo , thắc mắc , Mất uy tín trên Thăm Huế