Tổng hợp ít nguồn cùi đến tợm tợm cho ace lắp máy!