[Q.Tân Phú] Quán game ps4 đá PES - 45 Lũy Bán Bích