Cty Phương An - Nhận thu mua dàn nét giá cao nhất vịnh - cho năm 2019