Bán vài chục bô bàn phím e blue,tai phone,trăm nguồn cùi đến công suất thực!