10 cái philip 32n 322c6q (32” đen)giá chỉ bằng 27in: 2700k